ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
LO pod patronatem MON - NOWOŚĆ !
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Liceum dla dorosłych - rekrutacja jeszcze trwa!
Regulamin rekrutacji 2020/2021

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

W ZŁOTOWIE

III Liceum Ogólnokształcące

Technikum

Branżowa szkoła I stopnia

Branżowa szkoła II stopnia

NA ROK SZKOLNY 2020/21
Złotów Norwida 10, Złotów 8 Marca5, Jastrowie

(Nabór uczniów CKZiU przeprowadza elektronicznie)

Podstawa prawna:

Art. .154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli,  szkół,placówek i centrów( Dz. U. z 2019r. poz.1737)

 

Zarządzenie Nr 110.1.8.2020 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

§1

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 w CKZiU prowadzona będzie w formie elektronicznej – szczegóły na stronie powiatzlotowski.edu.com.pl,  Każdy uczeń kończący szkołę podstawową może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów
  w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół
  .
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 3. Dyrektor Szkoły wyznacza Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

§ 2

 1. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbywają się na terenie Szkoły,
  w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.
 2. Komisja Rekrutacyjna rozpoczyna posiedzenie od wyboru protokolanta.
 3. Komisja sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 3

Do zadań Dyrektora należy:

 1. wykonanie czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji;
 2. udostępnianie regulaminu rekrutacji;
 3. przyjmowanie, podpisanych przez rodziców wydruków, wygenerowany automatycznie po wprowadzeniu danych do formularza na stronie powiatzlotowski.edu.com.pl, który stanowi wniosek przyjęcia ucznia do szkoły;
 4. sporządzenie na posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych kandydatów;
 5. wydanie Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej złożonych wniosków  o przyjęcie do Szkoły wraz z załącznikami oraz sporządzonej listy kandydatów,
 6. rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

§ 4

Do zadań Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:

 1. pobranie od Dyrektora wykazu i dokumentów wymienionych w § 3 pkt 3;
 2. kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami  i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 3. prowadzenie posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej z uwzględnieniem następujących czynności:
  1. wyznaczenie protokolanta,
  2. przypomnienie członkom Komisji o obowiązku przestrzegania przepisów ustawy  o ochronie danych osobowych,
  3. zapoznanie członków Komisji z zasadami rekrutacji uczniów do Szkoły,
  4. nadzorowanie prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisje, w tym sporządzanie w kolejności alfabetycznej listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły.

§ 5

Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy:

 1. sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym;
 2. weryfikacja złożonych dokumentów z wnioskami, złożonymi elektronicznie w systemie Vulcan, co do spełniania przez kandydatów kryteriów;
 3. ustalenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów;
 4. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego w programie Vulcan i sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz po przyjęciu wymaganych dokumentów, stworzenie listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do Szkoły.

§ 6

Dokumentacja składana w szkole ponadpodstawowej – Liceum Ogólnokształcącym, Technikum i/lub branżowej szkole I stopnia:

Kandydat składa wymienione poniżej dokumenty w teczce opisanej według wzoru - załącznik nr 1 (wypełniony i wydrukowany załącznik nr 1  należy nakleić na pierwszą stronę teczki.)

1. Podanie z potwierdzeniem zgody rodziców lub prawnych opiekunów – wydrukowane z systemu elektronicznej rekrutacji.

2. Oświadczenie kandydata z zaznaczeniem języka obcego wiodącego realizowanego w szkole podstawowej - załącznik nr 2

3. Trzy zdjęcia -  podpisane na odwrocie.

4. Oświadczenie o wielodzietności w rodzinie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego - załącznik nr 3.

5. Karta zdrowia – dostarczyć z oryginałami.

6. Kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, poświadczone przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
7. Kandydat do branżowej szkoły I stopnia:

- Umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2020 r. (dotyczy uczniów – pracowników młodocianych) zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu  (Dz. U. 2019 poz.391), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2017 r.
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2017 r. poz. 1641) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz.1808).

-Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie zgodniez rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U z 2010 r. Nr 155, poz. 1045). Niedostarczenie ww. zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy przyjętych kandydatów.

8. Kandydat do Technikum:

-Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów         i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U z 2010 r. Nr 155, poz. 1045). Niedostarczenie           ww. zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy przyjętych kandydatów.

9. Zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.

II. Termin składania dokumentów:  

od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r.

§ 7

O przyjęciu  kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

 • egzamin ósmoklasisty
 • oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z języka. polskiego, matematyki i dwóch wybranych przez dyrektora CKZiU przedmiotów.
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
 • szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Kandydaci przyjmowani są w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

§ 8

Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy złożonych wniosków i przyznaje kandydatom  punkty  za ich spełnienie z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 sierpnia 2019r. (Dz.U. 2019r. poz. 1737). Stosuje się następujące kryteria:

 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: wynik przedstawiony w procentach z:
  a)języka polskiego - mnoży się przez 0,35
  1. matematyki - mnoży się przez 0,35
  2. języka obcego nowożytnego (angielskiego lub niemieckiego) - mnoży się przez 0,3
 2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
  a)celującym – przyznaje się 18 punktów
  1. bardzo dobrym – przyznaje się 17 punktów
  2. dobrym – przyznaje się 14 punktów
  3. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów
  4. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty

Do przeliczenia brane są oceny z języka polskiego i matematyki oraz oceny z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustalonych przez dyrektora CKZiU

 1. Przedmioty punktowane przez Szkołę:    

*w III Liceum Ogólnokształcącym:

Kierunek

Przedmioty realizowane wg podstawy programowejw zakresie rozszerzonym

Przedmioty zaliczane do punktacji ogólnej

Bezpieczeństwo narodowe

wiedza o społeczeństwie

geografia

j. polski

matematyka

wos

geografia

 

*w Technikum Nr 1:

 

Kierunek

Przedmioty realizowane wg podstawy programowej w zakresie rozszerzonym

Przedmioty zaliczane do punktacji ogólnej

Technik elektryk

matematyka

j. polski

matematyka

fizyka

informatyka

Technik elektronik

matematyka

j. polski

matematyka

fizyka

informatyka

Technik mechatronik

matematyka

j. polski

matematyka

fizyka

informatyka

Technik pojazdów samochodowych

matematyka

j. polski

matematyka

fizyka

informatyka

Technik logistyk

język angielski

j. polski

matematyka

geografia

informatyka

Technik żywienia i usług gastronomicznych

język angielski

j. polski

matematyka

biologia

chemia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*w Branżowej Szkole I Stopnia

 

Kierunek

Przedmioty realizowane wg podstawy programowej w zakresie rozszerzonym

Przedmioty zaliczane do punktacji ogólnej

Mechanik pojazdów samochodowych

 

j. polski

matematyka

technika

informatyka

Wielozawodowa

 

j. polski

matematyka

technika

informatyka

 

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się  7 punktów.
 2. W przypadku uzyskania wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie Szkoły przyznaje się punkty zgodnie  z § 6 rozporządzeniaMEN z dnia 21 sierpnia 2019r. (Dz.U. poz. 1737).
 3. Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są do Szkoły w pierwszej kolejności. Punkty przelicza się zgodnie z §13 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019r. (Dz.U. poz. 1737) (max 18 pkt za osiągnięcia wszystkie osiągnięcia).

 

 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zwust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej według określonego ustawą przelicznika.
 3. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie szkoły lub klas oraz sumy lat nauki szkolnej. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.
 4. W razie uzyskania równorzędnych wyników Komisja Rekrutacyjna, na drugim etapie rekrutacji, ustala spełnienie przez kandydatów kryteriów określonych w art. 134  ust. 3 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 1737).
 5. W razie uzyskania równorzędnych wyników Komisja Rekrutacyjna na trzecim etapie rekrutacji ustala spełnienie przez kandydatów kryteriów określonych w art. 134  ust. 4 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 1737).
 6. Do wniosku o przyjęcie do Szkoły kandydat może dołączyć dokumenty wymienione  w art. 150 ust.2 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 1737).

§ 9

Dokumentacja składana w szkole ponadpodstawowej – Branżowej Szkole II stopnia:

Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia.

       - świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;

 - zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;

 - Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów    i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U z 2010 r. Nr 155, poz. 1045). Niedostarczenie   ww. zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy przyjętych kandydatów.

 

§ 10

 1. Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości:

- Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

- Listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 przez umieszczenie list w widocznym miejscu w siedzibie Szkoły. Listy zawierają imiona i  nazwiska uczniów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.

 1. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest określony
  w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
  z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,

w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniła do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 1. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 2. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej,  o którym mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.  Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 11

Czynności wymienione w niniejszym regulaminie Komisja Rekrutacyjna wykonuje odpowiednio
w postępowaniu uzupełniającym.

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy