ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
LO pod patronatem MON - NOWOŚĆ !
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Liceum dla dorosłych - rekrutacja jeszcze trwa!
Oddział przygotowania wojskowego pod patronatem MON - nowy kierunek od września 2020 r
 Oddział Przygotowania Wojskowego od września
 
Wychodząć naprzeciw rosnącemu  zainteresowaniu młodzieży mundurem i służbą w siłach zbrojnych i innych formacjach mundurowych, od nowego roku szkolnego uruchomione zostaje w naszej szkole  liceum ogólnokształcące z oddziałem przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Każdego roku minister obrony narodowej określa w drodze rozporządzenia liczbę możliwych do udzielenia w danym roku kalendarzowym zezwoleń na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego. W 2020 r. Minister Obrony Narodowej dysponował możliwością wydania 130 takich zezwoleń. Naszej  szkole przyznanano również takie pozwolenie, dzięki czemu absolwenci szkół podstawowych mogą kształcić się w takiej klasie.
 
Program nauczania
W oddziałach realizowane będzie szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określi rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej. Program realizowany będzie przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową, w części praktycznej. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.
Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien posiąść między innymi wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej, z wybranych zagadnień regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

Za realizację zajęć teoretycznych odpowiada szkoła, a zajęć praktycznych odpowiada szkoła i jednostka wojskowa wskazana przez szefa MON jednostka wojskowa (tzw. jednostka patronacka), według podziału określonego w programie szkolenia.

Szkolenie ma być podzielone na trzy etapy :

  • zapoznawcze (I kl. LO/I i II kl. Technikum) - min. 30 godzin
  • zasadnicze (II i III kl. LO/ III i IV kl. Technikum) - min. 180 godzin
  • obóz szkoleniowy (IV kl. LO/V kl. Technikum) - min. 50 godzin

Podstawa programowa

W ramach szkolenia teoretycznego uczniowie realizują zajęcia w blokach teoretycznych: podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego, szkolenie prawne, szkolenie bojowe, szkolenie logistyczne.

Podstawy wychowania obywatelskiego (etap zapoznawczy: 5 godzin teorii i 10 praktyki; etap zasadniczy: 9 godzin teorii i 9 praktyki) to blok kształtujący wiedzę młodych ludzi na temat Regulaminu Ogólnego SZ RP, zasad zachowania się i dyscypliny wojskowej (np. przepisów w zakresie noszenia munduru, stosunków przełożony-podwładny, drogi służbowej), musztry, historii i tradycji jednostki patronackiej oraz  SZ RP. Uczniowie też etykę żołnierską i etos służby wojskowej, prawa żołnierza oraz jego obowiązki.

W ramach szkolenia prawnego (etap zapoznawczy: 1 godzina teorii; etap zasadniczy: 4 godziny teorii) uczniowie klas mundurowych poznają uregulowania prawne służby w wojsku, rodzaje służby, kryteria przyjęcia do służby oraz podstawy wiedzy na temat Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych  oraz zasady ochrony informacji i zakres odpowiedzialności w tej dziedzinie.

Blok szkolenia bojowego (etap zapoznawczy: 14 godzin teorii; etap zasadniczy: 25 godzin teorii i 117 godzin praktyki; obóz szkoleniowy - 40 godzin praktyki) obejmuje naukę strzelectwa, taktyki, rozpoznania, obrony przed BMR, terenoznawstwa, łączności, ratownictwa medycznego, zasad SERE czy ochrony i obrony obiektów.

Szkolenie logistyczne (4 godziny teorii w etapie zasadniczym i 10 godzin praktyki) ma zapoznać uczniów z wyposażeniem indywidualnym i zasadami dbania o nie, należnościami mundurowymi oraz zasadami ochrony środowiska i BHP podczas szkolenia wojskowego.

Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy