Ślusarz
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektryk
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik żywienia i usług gastronomicznych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Liceum Ogólnokształcące - bezpieczeństwo narodowe
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik pojazdów samochodowych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik logistyk
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Mechanik pojazdów samochodowych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektronik
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Branżowa Szkoła I stopnia
Aktualności
Zasady pracy i przebywania na terenie CKZiU w zawiązku z pandemią.
2020-05-28

 

ZASADY PRACY OBOWIĄZUJACE NA TERENIE

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

W ZŁOTOWIE

 

 1. OBOWIĄZKI RODZICÓW
 1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa    w okresie pandemii Covid – 19”, które zostały opublikowane na stronie internetowej placówki oraz profilu szkoły na portalu Facebook.
 2. Uczniowie zgłaszają swój udział w konsultacjach. Udział w zajęciach należy zgłosić minimum 2 dni robocze przed skorzystaniem z konsultacji telefonicznie lub na idziennik do wicedyrektora. Obowiązkowe jest przekazanie do szkoły wypełnionego  i poświadczonego podpisami druku oświadczenia (załącznik nr 2).
 3. Do szkoły mogą przyjść tylko zdrowi uczniowie.
 4. Uczniowie, którzy nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także niesamodzielności nie mają obowiązku noszenia na terenie szkoły środków ochrony osobistej. Jeżeli rodzice  lub opiekunowie dziecka podjęli decyzję  o stosowaniu przez dziecko jakichkolwiek środków ochrony osobistej, powinni zapewnić je dziecku w wystarczającej ilości i przekazać nauczycielowi bezpośrednio lub pośrednio w opisanym opakowaniu (opis powinien zawierać imię i nazwisko dziecka wraz z ewentualnymi uwagami odnośnie stosowania danych środków).
 5. Uczeń powinien zabierać z domu jedynie rzeczy niezbędne.
 6. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej  Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, a także instrukcje bezpieczeństwa i korzystania ze środków ochrony osobistej.
 7. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie zgodnie z informacją o sposobie użycia płynu umieszczoną przy drzwiach wejściowych lub zakładają rękawiczki ochronne i zachowują dystans od innych osób nie mniejszy niż 2 metry.
 8. Zabrania się wstępu na teren szkoły osobom, których obecność nie jest konieczna. Osoby, których wejście na teren placówki jest konieczne są zobowiązane do  poruszania się  po wyznaczonym obszarze w odstępie 2 metrów od innych osób, oraz zachowania wszelkich środków ostrożności ( osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

 1. OBOWIĄZKI  UCZNIÓW
 1. Uczniowie – w miarę swoich możliwości – są zobowiązani do przestrzegania „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid -19”, które zostały opublikowane na stronie internetowej placówki oraz profilu szkoły na portalu Facebook.
 2. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej  Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, a także instrukcje bezpieczeństwa i korzystania ze środków ochrony osobistej.
 3. Przed wejściem do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce zgodnie z informacją o sposobie użycia płynu umieszczoną przy drzwiach wejściowych.
 4. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne i zachowują dystans od innych osób nie mniejszy niż 2 metry. Powyższy dystans nie dotyczy kontaktu z opiekunami oraz osobami, z którymi kontakt wiąże się z ochroną ich zdrowia lub życia ucznia.
 5. Wszyscy uczniowie wchodzący na teren placówki są zobowiązani do poddania  się pomiarowi temperatury, który przeprowadza pielęgniarka lub wskazana przez dyrektora osoba. Uczeń, który z jakichkolwiek powodów odmówi poddania się badaniu, nie zostanie wpuszczony na teren szkoły.
 6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą i powinni posiadać jedynie rzeczy niezbędne.
 7. Jeżeli u ucznia zostaną zaobserwowane niepokojące objawy mogące świadczyć o stanie chorobowym, zostanie on umieszczony w odrębnym pomieszczeniu (izolatka) z zapewnieniem min. 2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie zostaną poinformowani rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 8. Zaleca się, by uczniowie regularnie myli ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu    do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie z zewnątrz lub skorzystaniu z toalety.
 9. Zużyte środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, chusteczki itp.) należy wrzucać do wyznaczonych pojemników.

 

 1. PROCEDURA WCHODZENIA NA TEREN SZKOŁY
 1. Na teren szkoły może wejść osoba zdrowa – bezobjawowa. Nie przychodź do szkoły/ pracy – jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 2. Na teren szkoły mogą wejść osoby z zasłoniętym nosem i ustami np. maseczką przyłbicą, chustą. Osłonę twarzy będzie można ściągnąć tylko w określonych warunkach (np. wskazania zdrowotne, mała ilość osób w pomieszczeniu, egzamin) i tylko za zgodą nauczyciela pod którego opieką znajduje się uczeń.
 3. Przy wejściu do szkoły wszystkie osoby zobligowane są do dezynfekcji rąk. Osoby uczulone na preparat powinny zgłosić to dyrektorowi szkoły i dezynfekcja powinna odbywać się za pomocą detergentów.
 4. Dyrektor szkoły może podjąć dodatkowe środki bezpieczeństwa na wejściu do szkoły np. wchodzimy w rękawiczkach, na wejściu jest obowiązkowy pomiar temperatury ciała.
 5. Przebywając na terenie szkoły należy bezwzględnie przestrzegać zasad.
 6. W czasie konsultacji może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci -  nie więcej niż o 2.
 7. W szkole zakazane jest grupowanie się osób poza wyznaczonymi salami i miejscami. Należy zapewnić taką organizacje pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.
 8. W miarę możliwości wyznaczamy stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy lub ucznia najlepiej prowadzonych przez tego samego – jednego nauczyciela.
 9. Na terenie szkoły bezwzględnie należy stosować zasady higieny:
 • częste mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcja
 • na powitanie nie podajemy ręki i nie przytulamy się
 • ograniczamy korzystanie z telefonów komórkowych
 • ograniczenie wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem
 • ograniczamy spożywanie posiłków – myjemy lub dezynfekujemy ręce przed każdym kontaktem z żywnością
 • w kontaktach z pracami uczniów (zeszyty, sprawdziany, ćwiczenia) lub książkami  w bibliotece należy stosować rękawiczki i dodatkowo poddawać takie rzeczy kwarantannie tj. wyznaczyć miejsce składowania, czas 72 godziny oraz odnotować  w przypadku wypożyczeń  kto i o której godzinie jakiego dnia oddał książkę
 • brak pożyczania – wspólnego używania przyborów i podręczników, uczeń ma własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce szkolnej
 • uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów
 • unikamy dotykania oczu, nosa i ust
 • klamki od drzwi staramy się otwierać łokciem
 • stosujemy odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, zwracamy uwagę innym w tym zakresie
 • odpowiednio wietrzymy salę – co najmniej raz na godzinę
 • ograniczamy liczby osób przebywających w toaletach; rekomenduje się aby liczb ta jednorazowo była o połowę mniejsza od liczby ubikacji
 • dokonujemy dezynfekcji sali po każdych zajęciach (zalecane ozonowanie pomieszczeń).
 1. Dezynfekcja – w szkole są zapewnione sprzęt i środki oraz odpowiednie monitorowanie prac porządkowych,ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal do konsultacji do egzaminów, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych np.poręczy , klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich w tym blatów. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 2. Pomieszczenie izolacyjne – w szkole należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 3. Pracownicy szkoły i nauczyciele powinni ograniczyć kontakty z uczniami i stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej zapewnione przez pracodawcę w ramach odzieży roboczej i ochronnej – np. rękawiczki, maseczki, przyłbice.
 4. Na wejściu do szkoły powinny znaleźć się informacje o zasadach noszenia maseczki, dezynfekcji i mycia rąk, numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno – epidemiologicznej, służb medycznych.
 5. Uczniowie, którzy wchodzą na teren szkoły i przebywający w określonych miejscach szkoły powinni być zaznajomieni z zasadami bezpieczeństwa i regulaminem pomieszczenia/ miejsca w którym przebywają. Informacja powinna być wywieszona w widocznym miejscu na wejściu do budynku szkoły/pomieszczenia.
 6. Informacje i zasady zawarte w tej procedurze powinny być przekazane w formie komunikacji elektronicznej uczniom, rodzicom,nauczycielom, pracownikom, a także na pierwszych zajęciach/konsultacjach uczniom w szkole.
 7. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do zapoznania się z niniejszą procedurą i regulaminami w związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz do bezwzględnego przestrzegania zasad w niej zawartych. Należy monitorować i egzekwować przestrzegania zasad niniejszej procedury przez uczniów i inne osoby przebywające  na terenie szkoły.

 

 1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA JEŻELI WYSTĄPIŁ PRZYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 

 1. Do pracy i nauki w szkole powinny przychodzić osoby zdrowe – bezobjawowe.
 2. W przypadku występowania objawów zakażenia koronawirusem – uczniowie  i pracownicy szkoły bezwzględnie powinni zostać w domu do czasu ustąpienia infekcji. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przychodzić uczniowi do szkoły.
 3. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak podwyższona temperatura ciała, uporczywy kaszek, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 4. Każda osoba, która podczas pobytu w szkole poczuła się objawowo powinna zgłosić to  nauczycielowi, dyrektorowi szkoły, pielęgniarce szkolnej.
 5. Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatowa stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować  się ściśle  do wydanych instrukcji i zaleceń.
 7. Zgłoszenie incydentu umożliwi ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych.
 8. Należy zaprowadzić ucznia do strefy izolacji w szkole i potwierdzić objawy. Należy poinformować rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji.
 9. Rodzic/opiekun prawny ucznia lub osoba u której nastąpił ten fakt powinna jak najszybciej skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub telefonicznie powiadomić Sanepid, który zadecyduje co  należy robić dalej. Informacja zwrotna powinna trafić do dyrektora szkoły.
 10. Należy ustalić, kto miał kontakt z osobą podejrzana objawowo tj. kto był obecny w tym samym czasie w części obiektu, w których przebywała osoba objawowa. Zaleca się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych  na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 11. Dyrektor szkoły mając na uwadze o podejrzeniu przypadku zakażenia u ucznia lub pracownika jak najszybciej zgłasza ten fakt do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
 12. Po otrzymaniu powiadomienia od pracownika lub rodziców ucznia o wystąpieniu objawów podejrzenia zakażenia lub w przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, szkoła kontaktuje się z Sanepidem i podejmuje działania przez niego wskazane.
 13. Właściwy inspektor sanitarny może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
 14. Decyzje o całkowitym zamknięciu szkoły w celu kwarantanny podejmuje dyrektor w porozumieniu z sanepidem i organem prowadzącym.

 

Pracodawco poczytaj !
2020-04-03

Prawa młodocianych

W związku z pojawiającym się pytaniami  w sprawie zwolnień z obowiązku świadczenia pracy informujemy: USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w Art. 15f. określa iż:
1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.
2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.
 
W związku z powyższym wszyscy pracownicy młodociani
(również te osoby, które skończyły 18 lat)
są ustawowo zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.
Informacj a dla pracodawców na czas nauki zdalnej
2020-03-25
W związku z zaistniałą sytuacją przesyłam ustalenia dotyczące dalszej pracy w CKZiU na czas prowadzenia  zajęć zdalnych. Uczniowie młodociani pracują zdalnie z nauczycielami według planu szkolnego. Na praktykę uczęszczają wg harmonogramu ustalonego we wrześniu. Kursy  pierwszego i drugiego stopnia dla młodocianych pracowników będą wznowione w najbliższym możliwym terminie. Kursy trzeciego stopnia odbywają się wg harmonogramu kursowego a nauka odbywa się zdalnie. W razie pytań proszę dzwonić .
 
Dorota Mileszko-Kruk - wicedyrektor
Zawieszenie zajęć
2020-03-11

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronawirusem COVID-19 ustalono, że:
- od 12 do 25 marca br. uczniowie CKZiU nie przychodzą do szkoły,
- zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu w szkole,
- uczniowie Branżowych Szkół I stopnia im. Hipolita Cegielskiego w CKZiU, będący młodocianymi pracownikami, nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach,
- od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
- nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, szczególnie wspierając tegorocznych maturzystów i zdających egzamin zawodowy, udostępniając im materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy poprzez e-learning.
Drodzy Uczniowie,
apelujemy, aby czas kwarantanny przeznaczyć na naukę w domu i śledzić na bieżąco komunikaty wysyłane poprzez dziennik elektroniczny, stronę internetową i oficjalny profil fb Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.

Z poważaniem
Dyrekcja CKZiU


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy