Informacje ogólne

CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Złotowie


CKP jest integralną częścią Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie – ul. Norwida 10.  CKP prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą oraz usługową.  Jego podstawowym zadaniem jest wyrobienie u uczniów umiejętności zawodowych oraz rozszerzenie   i   pogłębienie wiadomości nabytych na lekcjach przedmiotów zawodowych.

      Organizacja CKP stwarza warunki do prowadzenia praktycznej nauki zawodu i wychowania uczniów w procesie pracy w zakresie :

W CKP praktyczną naukę zawodu odbywają uczniowie kształcący się w zawodach:

W siedzibie CKP mieszczą się OŚRODKI EGZAMINACYJNE dla wyżej wymienionych zawodów oraz dla zawodu sprzedawca.

W celu wzbogacenia oferty edukacyjnej i poznania rzeczywistych warunków pracy część zajęć praktycznych odbywa się na terenie przedsiębiorstw – UNIMETAL Sp. z o.o. i RENOL Sp. z o.o., z którymi podpisane są umowy partnerskie o współpracy.