W miesiącu wrześniu 2022r. ostatnia, siedmioosobowa grupa nauczycieli, brała udział w kursie szkoleniowym dotyczącym „Innowacyjnych metod uczenia i rozwijania umiejętności uczniów”.

Podczas codziennych zajęć nauczyciele poznawali nowe techniki uczenia i ćwiczyli je w praktyce na współuczestnikach kursu. Zwrócono szczególną uwagę na zwiększenie przyswajania wiedzy poprzez zaangażowanie wielu zmysłów. Samo powiedzenie, przekazanie wiedzy najczęściej nie pozostanie na długo, lepiej zatem wiedzę zobrazować i poznać ją poprzez działanie. Dla kursantów przygotowano wiele zajęć warsztatowych, zwiększających atrakcyjność przekazywanej wiedzy, ale także stawiano na integrację grupy. Poprzez spotkania z uczestnikami ze Słowacji i Hiszpanii grupa nauczycieli z Polski rozwijała wiedzę o systemach szkolnictwa w innych krajach. Wymieniano doświadczenia ze sposobów prowadzenia i uatrakcyjniania zajęć, skutecznego motywowania ucznia do pracy oraz rozwijano umiejętności komunikowania się w językach obcych.

Poza zajęciami uczestnicy programu  mieli możliwość zwiedzania Grenady, zaznajamiania się z jej historia, kulturą i architekturą. Największe wrażenie na zwiedzających  wywarła Alhambra – cudowny i misternie wykonany pałac Nasrydów pochodzący z XIII wieku.

img_2962.jpg

img_2968.jpg

img_2904.jpg

                 img_3038.jpg

 

Kontynuacja rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie w ramach realizacji programu Erasmus+

„ Nauczyciel przyszłości” (2020-1-PL01-KA101-080043).

W edycji tego projektu wzięło udział 28 nauczycieli, którzy brali udział w czterech różnych kursach edukacyjnych.

W czasie pięciu dni  wszyscy aktywnie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez doskonałych edukatorów. Specjaliści przekazywali swoja wiedzę i doświadczenie w formie wykładów oraz zajęć praktycznych. Nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wraz z innymi uczestnikami kursów mogli wymieniać swoje doświadczenia pedagogiczne oraz rozmawiać o edukacji. Często podczas dyskusji dochodziło do burzliwej wymiany poglądów na temat prowadzonych zajęć. Dzięki udziałowi w mobilności nawiązały się nowe przyjaźnie oraz kontakty między szkołami. Nauczyciele stali się bardziej otwarci na rozwój swoich umiejętności zawodowych. Zdobyte doświadczenia chętnie wykorzystują teraz podczas pracy z uczniami w klasie. Pedagodzy postawili na kreatywność i nowoczesność, zatem praca z młodym człowiekiem przybrała ciekawszą i łatwiejszą formę. Nauczyciele angażując się w proces edukacji, zachęcają uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce. Ponadto nakłaniają i inspirują swoją postawą do zdobywania wiedzy, dzięki której młodzież będzie budowała  przyszłość i realizowała marzenia.  Ważnym aspektem kursów są także nabyte umiejętności, jakimi nauczyciele dzielą się ze swoimi kolegami podczas lekcji otwartych, podczas spotkań rady pedagogicznej i zespołów przedmiotowych.

W ramach projektu „ Nauczyciel przyszłości” rozwinięto tematykę Multiple Intelligence (inteligencji wielorakiej).

Nauczyciele podczas zajęć zapoznali  się z teorią H. Gardnera. Dzięki znajomości nowych poglądów przełamali stereotypy patrzenia na inteligencję ucznia tylko przez pryzmat jego zdolności językowych czy  logicznego i matematycznego myślenia. Rozwinęli oni wiedzę dotyczącą psychologii wychowanka. Zauważyli również, że należy doceniać  inne typy inteligencji (zdolności i umiejętności uczących się): inteligencję przestrzenną, przyrodniczą, muzyczną, ruchową, interpersonalną oraz intrapersonalną. Zdali sobie sprawę z tego, iż ocena wielorakiej inteligencji dziecka i odpowiednie jej stymulowanie, pozwala na kształtowanie jego późniejszej kariery. Ponadto doszli też do wniosku, że rozwijanie wszystkich zdolności, daje lepsze efekty kształcenia ucznia. Podsumowując, można uznać, że wielotorowość pozwala na uzyskanie wszechstronnego rozwoju, zmniejsza efekt znużenia, daje szansę na korzystanie z różnych narzędzi , co pobudza ciekawość i daje szybsze osiągniecie celu.  

 

Rozwijanie umiejętności społecznych uczniów. Developing Students' Social Skills. 

W ramach kursu uczestnikom przedstawiono aspekty psychologiczne, pozwalające na wszechstronny rozwój ucznia, w tym także społeczny. Zauważono, że najlepsze efekty motywujące ucznia do działania, to znalezienie w wychowanku jego mocnych i słabych stron. Wtedy należy wprowadzić takie działania, aby wzmacniać wszystkie pozytywy , zmniejszyć zaś skutki negatywnych postaw młodego człowieka. Zwrócono również uwagę na ogromny wpływ edukacji nieformalnej. Uczniowie biorą przykład z postaw znanych ludzi z mediów, z najbliższego otoczenia.  Podczas zajęć zdano sobie również sprawę, że należy angażować w proces przyswajania wiedzy wiele zmysłów. Samo powiedzenie, przekazanie wiedzy najczęściej nie pozostanie na długo, lepiej zatem wiedzę zobrazować i poznać ją poprzez działanie. Znacznie lepsze efekty działania uzyska się, gdy uczeń współpracuje w grupie, kiedy pojawia się aspekt rywalizacji. Wtedy wszyscy członkowie zespołu wspierają się, dążą razem do osiągnięcia zamierzonego celu. Dla kursantów przygotowano wiele zajęć warsztatowych, zwiększających atrakcyjność przekazywanej wiedzy. Ponadto edukatorom zależało także na zintegrowaniu grupy.

 Nauka przez grę, zabawę - Learning by playing

 W ramach kursu „ Learning by playing” zwrócono szczególna uwagę na postawy i zainteresowania naszych uczniów. Sprawdzano, jak spędzają swój wolny czas , kiedy zaczynają się nudzić. Obecnie młodzi ludzie chętnie korzystają z telefonów komórkowych. Najczęściej używają ich do gier. W domach natomiast grają na komputerach. Okazuje się zatem, że inne zajęcia są zatem nieatrakcyjne, więc szkoda czasu, aby wykonać je sumiennie. Dlatego posługiwanie się metodami pracy w formie gier czy zabaw zainteresuje ucznia i  przyciągnie jego uwagę. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z różnymi grami edukacyjnymi, wymienili doświadczenia, przedstawiając i omawiając te gry, z których korzystają  podczas własnych lekcji. Poza tym nauczyciele uczyli się tworzyć nowe, interesujące w pracy zabawy i pomoce, potrzebne do ich realizacji. Testowali w grupach nowe gry i zastanawiali się ,jak dostosować ich treści do nauczanych przedmiotów.  Nauczyli się poszukiwać ciekawych rozwiązań w Internecie .

 

Innowacyjne metody nauczania uczniów. Innovative teaching methods on sukcesful students

W trakcie trwania kursu szkoleniowego ekspert przedstawił uczestnikom, jak wykorzystać aspekty psychologiczne, aby nakierować ucznia na osiąganie sukcesu. Nauczył jak szukać mocnych stron w człowieku, zapoznał ze sposobami motywacji.  Zwrócił uwagę na duży wpływ współzawodnictwa na osiągnięcie sukcesu przez ucznia. Zauważył też jak ważna jest dla młodego pokolenia edukacja nieformalna. Pokazał jak postawy ludzi otaczających wychowanka ( np. osób poznanych w mediach), wpływają na jego karierę życiową i zawodową. Dostrzeżono też, że cele młodego człowieka mogą szybko ulec zmianie, stąd konieczna jest ciągła obserwacja postaw ucznia i wsłuchiwanie się w jego potrzeby. Podczas warsztatów prowadzono ćwiczenia z ekspertami. Uczestnicy uczyli się jak pozytywnie wpływać na budowanie kariery ucznia, jak wzmacniać jego mocne strony, jak odnaleźć talenty, które są przydatne w osiąganiu sukcesu. Poznali także nowe, aktywizujące metody pracy oraz zagrożenia, które mogą spowodować niekorzystne skutki.  Zwracali szczególnie uwagę na metody projektu i burzę mózgów, dzięki której rozwija się indywidualne zaangażowanie ucznia.  Podczas zajęć uczestnicy poszerzyli swoje umiejętności komunikacyjne i nauczyli się jak polepszyć swoją współpracę z uczniem.

Dzięki mobilności uczestnicy mają obecnie wyższą samoocenę, są bardziej odważni w poruszaniu się po świecie, łatwiej nawiązują kontakty międzyludzkie, walczą ze swoimi ograniczeniami – szczególnie językowymi. Dzięki odkrywaniu nowych miejsc, nowych kultur i społeczności tam żyjących, chcą uczyć jeszcze więcej. Równocześnie stają się także bardziej tolerancyjni i przełamują stereotypy przypisane do danych narodowości. Nie stresują ich już nowe sytuacje, bo potrafią wykorzystać zdobyte podczas podróży umiejętności.

grupa_i.jpg certyfilaty_grupy_ii2.jpg uczestnicy_grupy_iv2.jpg
udzial_w_zajeciach.jpg img_2962.jpg warsztaty_grupa_i.jpg

Podsumowwanie projektu

W dniu 10 listopada w szkolnej auli wręczone zostały Europassy Mobilność. Każdy uczestnik programy Erasmus + „ Nauczyciel przyszłości” otrzymał dokument potwierdzający odbytą mobilność i nabyte kompetencje zawodowe. Dokumenty tworzone są w systemie, potwierdzone przez organizacje wysyłającą, przyjmującą i są dostępne także online.

Na spotkaniu podsumowaliśmy także efekty odbytych kursów edukacyjnych. Wymieniliśmy się doświadczeniami z zastosowanych podczas prowadzenia zajęć nowych metod, czy przygotowanych prezentacji, pomocy dydaktycznych. Nauczyciele zaprezentowali swoje wypracowane rozwiązania. Rozmawialiśmy o pozytywnych stronach nowego podejścia do nauczania szczególnie skierowanego na uczniów, wykazujących się problemami w nauce.

Wszyscy wyrazili chęć udziału w planowanych programach międzynarodowych, gdyż pobudzają one do podejmowania nowych zadań, wyzwań i do rozwijania samego siebie.

img_3649.jpg         img_3637.jpg

img_3639.jpg        img_3627.jpg

© 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: OPTeam S.A.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Zapisano