Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ckziu-zlotow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-25

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Kolera, grzegorz.kolera@ckziu-zlotow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 731531701. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, ul. Norwida 10 ( 3 budynki)

  • 1. Budynek główny szkoły z sala gimnastyczną: Do budynku prowadzi wejście główne od strony Norwida i wejście boczne od strony dziedzińca. Do Sali gimnastycznej można wejść od wewnątrz budynku głównego oraz od strony bocznej sali gimnastycznej. Budynek główny i sala gimnastyczna posiada podgrzewane pojazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak toalety dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostępne klasyczne toalety na parterze i piętrze budynku. Wyznaczone parkingi dla osób niepełnosprawnych za Sądem Rejonowym w Złotowie
  • 2. Budynek warsztatów szkolnych. Do budynku warsztatów prowadzi wejście główne od strony dziedzińca i trzy wejścia boczne. Wewnątrz budynku mogą się swobodnie poruszać osoby na wózkach inwalidzkich. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Dostępne klasyczne toalety.
  • 3. Budynek nr 2 posiada jedno wejście od strony parkingu. Brak toalet dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostępne klasyczne toalety. W części parterowej można swobodnie poruszać się na wózkach inwalidzkich.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie ul. 8-go Marca 5 ( 2 budynki)

  • 1. Budynek główny szkoły z sala gimnastyczną: Do budynku prowadzi wejście główne od strony wewnętrznej parkingu i dwa wejście boczne. Do Sali gimnastycznej można wejść od wewnątrz budynku głównego oraz od strony bocznej sali gimnastycznej. Budynek główny i sala gimnastyczna posiada jeden pojazd z osobą wspomagającą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak toalety dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostępne toalety klasyczne na parterze i piętrze budynku. Brak parkingu dla osób niepełnosprawnych.
  • 2. Budynek byłego internatu. Jedno wejście główne. Brak toalet dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toalety klasyczne. Dostępny jest podjazd dla osób niepełnosprawnych od strony boiska (siedziba POPP w Złotowie) z osoba wspomagającą.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:

  • poczta elektroniczna: sekretariat@ckziu-zlotow.pl
  • faks pod numerem: 67 2633041,
  • usługi elektroniczne,
  • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie pod numerem telefonu: 67 2633041.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

© 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: OPTeam S.A.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Zapisano